ประกาศเจตจํานงของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน.pdf

ขั้นตอนการร้องเรียน.pdf

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฎิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลควนโดน.pdf

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประเมินในรอบ 2 ปีงบ 2564 ในระดับดีเด่น และดีมาก.pdf

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประเมินในรอบ 1 ปีงบ 2565 ในระดับดีเด่น และดีมาก.pdf

การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf

รายงานผลการติดตาม กำกับ ตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน.pdf

การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล.pdf

รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ ปีงบ 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565.pdf

รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อบในโรงพยาบาลควนโดน.pdf

แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 3 เดือน) .pdf

รายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจําปีงบ 2565.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565 งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายปีงบ 2565.pdf

MOIT 11 ไตรมาส 4 ข้อ1 เรื่องแจ้งดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน.pdf

MOIT 11 ไตรมาส 4 ข้อ 2 เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ.pdf

MOIT 11 ไตรมาส 4 ข้อ 3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควนโดน ปีงบประมาณ 2565 .pdf

ข้ออนุญาติเผยเผยแพร่ MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 16 ขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 16 ขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

MOIT 16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีของหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน .pdf

MOIT 17 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 12 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม.pdf

MOIT 12 บันทึกข้อความขอลงนามอนุมัติโครงการ.pdf

MOIT 12 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย.pdf

MOIT 12 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างพลังเพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย.pdf

MOIT 19 ขอความเห็นชอบประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

MOIT 19 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

MOIT 19 แจ้งเวียนคู่มือ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG.pdf

MOIT 19 แนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 19 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 19 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 11 ข้อ 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

MOIT 21 ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565".pdf

MOIT 21 โครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

MOIT 21 ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

MOIT 21 รายงานการอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 12 ขอรายงานการติดตามประเมินผล โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการทำงานเชิงรุกในสังคม ปีงบประมาณ 2565.pdf

MOIT 12 ขอรายงานผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน/การแลกเปลี่ยนความคิด/การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการทำงานเชิงรุกในสังคม ปีงบประมาณ 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกิจกรรมหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 12 ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการทำงานเชิงรุกในสังคม ปีงบประมาณ 2565.pdf

MOIT 21 ภาพกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

MOIT5 ขอความเห็นชอบเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3.pdf

MOIT 4 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565.pdf

MOIT รายชื่อโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 5 ขอความเห็นชอบเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4.pdf

MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลควนโดน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน.pdf

MOIT 17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf

MOIT 14 แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf


  View : 408


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2023
14 พ.ย. 2565
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 38
 เมื่อวาน 58
 สัปดาห์นี้ 215
 สัปดาห์ก่อน 337
 เดือนนี้ 455
 เดือนก่อน 1,376
 จำนวนผู้เข้าชม 34,777
  Your IP : 44.192.247.184

Untitled Document