ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ kdhospital.go.th ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
75%
มาก
 
12%
ปานกลาง
 
12%
น้อย
 
0%
น้อยที่สุด
 
0%