คำสั่ง แต่งตั้งทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน ปีงบประมาณ 2566.pdf

รายงานผลการติดตาม การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลเกี่ยวกับภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2565.pdf

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566 (แผนแต่ละโครงการในระบบ E-GP แผนทางการเงินปีงบ2566 แผนงบเงินบำรุงปีงบ2566 ).pdf

รายงานผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565.pdf

ประกาศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

แผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2566.pdf

นโยบายและยุทธศาสตร์.pdf

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf

หน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ.2561.pdf

คู่มือการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ ของโรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. 2565.pdf

รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2566 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT9 หน่วยงานมีคู่มือเกี่ยวกับร้องเรียนการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือเกี่ยวหับทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT12 หน่วยงานมีบันทึกข้อความแจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ณ เว็บไซต์โรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT16 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤษติมิชอบ ของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาตืเผยแพร่ MOIT6.1 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลควนโดนประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ยไซต์ของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาตืเผยแพร่ MOIT6.2 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลควนโดนประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ยไซต์ของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาตืเผยแพร่ MOIT15.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัตืเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT20 หน่วยงานได้ดำเนินการโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT22 หน่วยงานมีคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลควนโดน (ไตรมาส2).pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT21 หน่วยงานมีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานด้วยวัฒนธรรมสุจริต.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT15.2 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT10 หน่วยงานมีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT18 หน่วยงานทีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีของหน่วยงาน 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT11 หน่วยงานมีการจัดโครงการ รู้ทันก่อนเกิดภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT7 หน่วยงานมีรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT8 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT13 หน่วยงานมีการจัดประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT17 หน่วยงานมีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT19 หน่วยงานมีการจัดทำรายงานผลการเรี่ยไร และการให้หรือรับมอบของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT4 หน่วยงานมีรายงานการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT4 หน่วยงานมีรายงานการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT16 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาตเผยแพร่ MOIT7 หน่วยงานมีรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ภาพหลักฐานประกาศรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 4 หน่วยงานมีรายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 10 หน่วยงานมีการรายงานสรุปผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 12 หน่วยงานมีบันทึกข้อความสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 16 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส้งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 17 หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 19 หน่วยงานได้จัดทำรายงานผลเรี่ยไร และการให้หรือรับมอบของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ขออนุญาติเผยแพร่ MOIT 22 หน่วยงานมีคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลควนโดน.pdf


  View : 1087


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2022
27 มิ.ย. 2565
MOPH ITA 2021
14 มิ.ย. 2564
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 130
 เมื่อวาน 141
 สัปดาห์นี้ 698
 สัปดาห์ก่อน 1,296
 เดือนนี้ 2,257
 เดือนก่อน 4,280
 จำนวนผู้เข้าชม 85,207
  Your IP : 100.28.2.72

Untitled Document