บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

หนังสือการแจ้งเวียนเพื่อทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

บันทึกข้อความการรับทราบการกำกับติดตามเกี่ยวกับประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุสิ้นเปลือง.pdf

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุคงรูป.pdf

หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของโรงพยาบาล.pdf

ข้อสั่งการเกี่ยวกับการยืมพัสดุ.pdf

ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ.pdf

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน .pdf

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลควนโดนในการบริหารงาน.pdf

บันทึกข้อความการลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุดในโรงพยาบาลควนโดน.pdf

ภาพกิจกรรมการแสดงเจตนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf

ช่องทางการร้องเรียน.pdf

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์.pdf

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .png

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม.pdf

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552.pdf

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf


  View : 900


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2022
27 มิ.ย. 2565
MOPH ITA 2023
14 พ.ย. 2565
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 41
 เมื่อวาน 58
 สัปดาห์นี้ 218
 สัปดาห์ก่อน 337
 เดือนนี้ 458
 เดือนก่อน 1,376
 จำนวนผู้เข้าชม 34,780
  Your IP : 44.192.247.184

Untitled Document