ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

บุคลากรโรงพยาบาลควนโดนมีจำนวนทั้งสิ้น 137 คน (ปีงบประมาณ 2557) จำแนกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

(1) จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามระดับการบริหาร[1] และลักษณะงาน[2]

[1] เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน 

[2] เช่น ด้านคลินิก ด้านสนับสนุน ด้านการศึกษา

บุคลากรแยกตามระดับการบริหาร

 

ระดับการบริหาร

จำนวน

ร้อยละ

ผู้บริหารระดับสูง

-

-

ผู้บริหารระดับกลาง  (ผู้อำนวยการ)

1

0.76

ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน)

      17      

12.88

ผู้ปฏิบัติงาน

114

86.36

บุคลากรแยกตามลักษณะงาน

 

ระดับการบริหาร

จำนวน

ร้อยละ

ผู้ปฏิบัติงานด้านคลินิก

84

63.64

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการ

37

28.03

ผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชน

11

8.33

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควนโดน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ

สาขา

Full time (คน)

Part time (ชม./สัปดาห์)[1]

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

4

0

ทันตแพทย์

3

0

เภสัชกร

3

0

พยาบาลวิชาชีพ

60

0

นักเทคนิคการแพทย์/ นักกายภาพบำบัด

2/1

0

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค/ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯ

1/1

0

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

5

0

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มภารกิจอำนวยการ/ลูกจ้าง

8/36

0

ทันตาภิบาล

5

0

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3/5

0

 


[1] หมายถึงชั่วโมงการทำงานรวมของแพทย์ part-time ทุกคนในสาขานั้น

ประเภท/ จำนวน นักศึกษาและผู้อยู่ในการกำกับดูแล

 

ประเภท

จำนวน (คน/ปี)

นักศึกษาแพทยศาสตร์

15

นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

-

นักศึกษาเภสัชศาสตร์

2

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

10

นักศึกษาทันตสาธารณสุข

5

นักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม

2

นักศึกษานักวิชาการสาธารณสุข

8

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (4 เดือน)

20

นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กำลังศึกษามัธยมปีที่ 6)

25

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลควนโดน
สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน) (ปีงบประมาณ 2557)
                                   

ผู้ป่วยนอกสาขา

ต่อช่วงเวลา[1]

ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย (ต่อวัน)

ชม.ทำงาน

OPD ของแพทย์

ผู้ป่วยนอก /

ชั่วโมงแพทย์

ทั่วไป

49,682

136.12

21

2,365.61

อุบัติเหตุ

1,1247

3.42

21

59.38

อายุรกรรม

27,510

75.37

21

1,310.52

ศัลยกรรม

5,303

14.53

21

252.52

สูติ-นรีเวชกรรม

1,047

2.87

21

49.86

กุมารเวชกรรม

6,515

17.85

21

310.24

จักษุวิทยา

982

2.69

21

46.76

โสตศอนาสิก

301

0.82

21

14.33

เวชกรรมฟื้นฟู

1,029

2.82

21

49.00

เวชปฏิบัติครอบครัว

3,586

9.82

21

170.76

จิตเวช

3,121

8.55

21

148.62

อื่นๆ

70

0.19

21

3.33ที่มา: งานสารสนเทศ โรงพยาบาลควนโดน

 

  View : 1722


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม
23 ส.ค. 2563
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 130
 เมื่อวาน 141
 สัปดาห์นี้ 698
 สัปดาห์ก่อน 1,296
 เดือนนี้ 2,257
 เดือนก่อน 4,280
 จำนวนผู้เข้าชม 85,207
  Your IP : 100.28.2.72

Untitled Document