งานพัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลควนโดน                             

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน ทุกทีม

                   ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน จะจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประจำเดือน  ธันวาคม 2566  ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญ ตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกทีม ทีม FA และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลควนโดน

**********************************************************************

 

ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน

ครั้งที่ 1/2567

18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลควนโดน

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

                       1.1 แจ้งเรื่องการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุ HA 

                       1.2Time line การ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุ HA ของโรงพยาบาล

                       1.3แจ้งเรื่องทิศองค์กรปี 2567 (ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล)

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม

                               -

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                       3.1 การติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

                       3.2 ติดตาม clinical tracer/clinical tracer highlight

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณา

                        4.1 พิจารณาตัวชี้วัดโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

            5.1 เรียนรู้มาตรฐานสำคัญจำเป็น

            5.2 แนะนำเรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง

            5.3 บทบาทของ Facilitator (FA)

**********************************************************************

 

1.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปี 2567(เข้าระบบกรอกข้อมูล)

2.ตัวชี้วัดโรงพยาบาล ปี 2567(เข้าระบบกรอกข้อมูล)

3.ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย  2562-2567

4.(ร่าง)รับผิดชอบ 22 โรค Clinical Tracer /Clinical Tracer Highlight

 

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 132
 เมื่อวาน 141
 สัปดาห์นี้ 700
 สัปดาห์ก่อน 1,296
 เดือนนี้ 2,259
 เดือนก่อน 4,280
 จำนวนผู้เข้าชม 85,209
  Your IP : 100.28.2.72

Untitled Document