กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

การปรับขนาดยาในโรคไต

ยา

Usual dose

CKD

 

 

Stage I

Stage II

Stage III

Stage IV

Stage V

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม ACEI

Enalapril

2.5-40 mg/day in 1-2 divided dose

No adjustment required

5 mg/day titrated upward to maximum of 40 mg

2.5 mg/day titrated upward to maximum of 40 mg

Captopril

25-100 mg maximum 150 mg 3 times/day

No adjustment required

Administer 75 % of normal dose

Administer 50% of normal dose

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม ARB

Losartan

25-100 mg/day

No adjustment required

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม CCB

Amlodipine

5 mg once daily maximum dose 10 mg

No adjustment required

Nifedipine

10-30 mg/ 3 times/day maximum 120-180 mg/day

No adjustment required

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Beta block

Atenolol

25-50 mg once daily increase to 100 mg/day

No adjustment required

50 mg/day maximum

50 mg every other day maximum

Cavidilol

6.25 mg twice daily increase to 25 mg

No adjustment required

Metoprolol

50-100 mg/day

Propanolol

40-160 mg/day

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Diuretics

Furosemide

20-80 mg/dose

No adjustment required

HCTZ

12.5-50 mg/day

No adjustment required

Usually ineffective combination with loop diuretic

Avoid to use

Spironolactone

25-50 mg/day in 1-2 divided dose

No adjustment required

Administer every 12-24 hour

Avoid to use

                 

 

 

 

 

ยา

Usual dose

CKD

 

 

Stage I

Stage II

Stage III

Stage IV

Stage V

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Central alpha-2 agonist

Methyldopa

250-500 mg/dose  Q 8 hr

No adjustment required

Administer every 8-12 hr

Every Q 12-24 hr

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Direct vasodilate

Hydralazine

25-50mg/dose

Q 8 hr

No adjustment required

Every Q 8-16 hr

ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Alpha-1 blocker

Doxazosin

1-16 mg/day

Q 24 hr

No adjustment required

ยาลดไขมันในเลือด

Simvastatin

10-20 mg/day maximum 80 mg

No adjustment required

40 mg/day

Initial = 5 mg

Gemfibrozil

1200 mg/day

No adjustment required

600 mg/day

Avoid to use

ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด

Glibenclamide

Maximum dose

20 mg/day

No adjustment required

Avoid to use

Glipizide

Maximum dose

20 mg/day

No adjustment required

Avoid to use

Metformin

Maximum dose

3000 mg/day

No adjustment required

Dose reduce 50%

Avoid to use

Insulin

TDD 0.3-0.5

Unit/kg/day

No adjustment required

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

1.สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2557). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์

2.พิสนธ์ จงตระกูล. (2557). การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อการจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.

3.สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ: ฮั่วนำพริ้นติ้ง.

4.สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2555). คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น. กรุงเทพฯ: ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต.

 

DRUG INTERACTION  โรงพยาบาลควนโดน
           
ลำดับ ยาตั้งต้น ยาที่มีปฏิกิริยาด้วย ความแรง ปฏิกิริยาที่เกิด วิธีแก้ไข
1 DIGOXIN FUROSEMIDE major Digital-induce arrhythmias เกิดจากการเพิ่มการขับออกของ K และ Mg ซึ่งส่งผลต่อ Cardiac muscle monitor ระดับ K และ Mg เมื่อมีการใช้ยาร่วมกัน ป้องกันโดยคุมอาหารเค็ม เสริมโปรแตสเซียม หรือ K-sparing diuretics
2 DIGOXIN HCTZ major Digitalis-induced arrhythmias เกิดจากการเพิ่มการขับออกของ K และ Mg ซึ่งส่งผลต่อ cardiac muscle monitor ระดับ K และ Mg เมื่อมีการใช้ยาร่วมกัน ป้องกันโดยคุมอาหารเค็ม เสริมโปรแตสเซียม หรือ K-sparing diuretics
3 EFAVIRENZ methylergometrine major เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
4 EFAVIRENZ ERGOTAMINE AND CAFFEINE major เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
5 ENALAPRIL LOSARTAN major เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด serious hyperkalemia และไตวายเฉียบพลัน ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
6 GENTAMICIN FUROSEMIDE major เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษถาวรต่อหู หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดสูง ผู้เป็นโรคไตให้ลดขนาดยาลง
7 KETOCONAZOLE ANTACID major ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
8 KETOCONAZOLE RANITIDINE major ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
9 KETOCONAZOLE OMEPRAZOLE major ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
10 LOPINAVIR AND RITRONAVIR ERGOTAMINE AND CAFFEINE major เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
11 LOPINAVIR AND RITRONAVIR methylergometrine major เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
12 LOPINAVIR AND RITRONAVIR amiodarone major Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
13 POTASSIUM CHLORIDE HCTZ+AMILORIDE major อาจทำให้เกิดภาวะ hyperkalemia ไม่ควรใช้ยาร่วมกัน ยกเว้นผู้ป่วยที่เกิด hypokalemia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าจำเป็นใช้ร่วมกันแนะนำผู้ป่วยจำกัดอาหารที่มี K สูง และตรวจวัดระดับ K ในเลือดอย่างสม่ำเสมอ
14 POTASSIUM CHLORIDE spironolactone major อาจทำให้เกิดภาวะ hyperkalemia ไม่ควรใช้ยาร่วมกัน ยกเว้นผู้ป่วยที่เกิด hypokalemia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าจำเป็นใช้ร่วมกันแนะนำผู้ป่วยจำกัดอาหารที่มี K สูง และตรวจวัดระดับ K ในเลือดอย่างสม่ำเสมอ
15 SIMVASTATIN GEMFIBROZIL major เกิดอาการ severe myophathyหรือ rhadomyolysis ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นต้องใช้ให้ติดตามอาการ unexplained muscle pain,tenderness or weakness ในผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
16 STREPTOMYCIN FUROSEMIDE major เพิ่มความเป็นพิษต่อหู อาจสูญเสียการได้ยินซึ่งเกิดได้หลายระดับ และอาจเกิดอย่างถาวรได้ - ทำการทดสอบการได้ยินก่อนให้ยา และเฝ้าสังเกตเป็นระยะ - หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดสูงเกินไป - อาจลดขนาดยาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง
17 THIORIDAZINE amiodarone major Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
18 THIORIDAZINE FLUOXETINE major Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
19 WARFARIN SIMVASTATIN major ยา simvastatin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามระดับ INR เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors อาจเลี่ยงไปใช้atorvastatin หรือ pravastatin
20 WARFARIN ASPIRIN major ยา aspirin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น monitor coagulation parameters เสมอๆ ติดตามอาการ bleeding และปรับขนาดยา warfarin
21 WARFARIN COTRIMOXAZOLE major ยา cotrimoxazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดและปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น
22 WARFARIN DICLOFENAC major ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง
23 WARFARIN DOXYCYCLINE major doxycycline มีผลต่อ hemostasis ทำให้ฤทธิ์ของ warfarin เพิ่มขึ้น ติดตาม anticoagulant parameters ให้ถี่ขึ้น และปรับขนาดยา warfarin เมื่อให้ร่วมกัน
24 WARFARIN FLUCONAZOLE major ยา fluconazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามระดับ INR บ่อยๆ(ทุก 2 วัน) เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม azole antifungals และปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น
25 WARFARIN IBUPROFEN major ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง
26 WARFARIN indomethacin major ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง
27 WARFARIN KETOCONAZOLE major ยา ketoconazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามระดับ INR บ่อยๆ(ทุก 2 วัน) เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม azole antifungals และปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น
28 WARFARIN METRONIDAZOLE major ยา metronidazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงภาวะเลือดออกผิดปกติ เมื่อจำเป็นต้องได้รับยาร่วมกัน อาจพิจารณาลดขนาดยา warfarin ตาม
29 WARFARIN NORFLOXACIN major ยา norfloxacin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ควรเลือกใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มหรือหยุดยา และปรับขนาดยา warfarin ตามความเหมาะสม
30 WARFARIN OFLOXACIN major ยา ofloxacin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ควรเลือกใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มหรือหยุดยา และปรับขนาดยา warfarin ตามความเหมาะสม
31 WARFARIN phenobarbital major ยา phenobarbital จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง ปรับขนาดยา warfarin เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกัน และเมื่อหยุดยา barbiturates ควรปรับลดขนาดยา warfarin ลง ติดตามผู้ป่วยเป็นเวลาหลายสัปดาห์
32 WARFARIN PHENYTOIN major ยา phenytoin จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง และเพิ่มระดับยาของ phenytoin ในเลือดและค่าครึ่งชีวิตของ phenytoin ติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไปจากการตอบสนองต่อ phenytoin หรือ warfarin เมื่อใชร่วมกันหรือเมื่อหยุดยา
33 WARFARIN PROPYLTHIOURACIL major เมื่อได้รับร่วมกันทำให้ผล anticoagulant เปลี่ยนแปลง ติดตาม anticoagulant parameters และสังเกตอาการทางคลินิกระหว่างใช้ร่วมกัน
34 WARFARIN RIFAMPIN major ยา rifampicin จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง อาจจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยา warfarin เมื่อใช้ยาร่วมกัน ติดตามระดับ INR บ่อยๆเมื่อเริ่มและหยุดยา rifampicin อาจต้องติดตามและปรับขนาดยา warfarin ตามจำเป็นอีกหลายสัปดาห์หลังหยุดยา rifampicin
35 WARFARIN AMIODARONE major ยา amiodarone จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น ติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดในช่วง 6-8 สัปดาห์แรก หลังจากเริ่มใช้ amiodarone ร่วมด้วย มักต้องลดขนาดยา warfarin ลงร้อยละ 30-50 เมื่อเริ่มใช้ยาร่วมกัน ผลของอันตรกิริยาอาจคงอยู่นาน 1.5-4 เดือนหลังหยุดยา amiodarone ดังนั้นควรมีการติดตามระดับ INR อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับขนาดยา warfarin ให้เหมาะสม
36 WARFARIN THYROXINE major ยา thyroxine จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น สังเกตอาการของการเสียเลือด อาจลดขนาดยา warfarin ระหว่างการใช้ thyroid hormone
37 WARFARIN GEMFIBROZIL major Gemfibrozil ไปรบกวนการสร้าง Coagulation factor  ถ้าการใช้ยาร่วมกันไม่สามารถหลีเลี่ยงได้ ควรติดตาม INR
ซึ่งเกิดผล hypoprothombinemic เพิ่มขึ้น ให้ถี่ขึ้นเมื่อเริ่มใช้หรือหยุดยา และเตรียมการปรับขนาดยา 
 แต่ไม่มีผลต่อระดับ warfarin ใน plasma warfarin
38 WARFARIN STREPTOKINASE major ภาวะเลือดออกรุนแรง ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
39 PROPRANOLOL THIORIDAZINE major เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด cardiac arrhythmia ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
40 DIGOXIN AMIODARONE major เพิ่มระดับ serum digoxin เพิ่มความเป็นพิษ ติดตามระดับ monitor EKG ) ปรับขนาดยา
41 DOPAMINE PHENYTOIN major BP ต่ำมากจนหัวใจวาย (cardiac arrest)  

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

1.การปรับขนาดยาในโรคไต

2.Drug interaction 

 

  View : 1486


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 9
 เมื่อวาน 143
 สัปดาห์นี้ 261
 สัปดาห์ก่อน 767
 เดือนนี้ 2,685
 เดือนก่อน 3,397
 จำนวนผู้เข้าชม 77,528
  Your IP : 44.197.231.211

Untitled Document