ประกาศเจตจํานงของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน.pdf

ขั้นตอนการร้องเรียน.pdf

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฎิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลควนโดน.pdf

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ).pdf

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประเมินในรอบ 2 ปีงบ 2564 ในระดับดีเด่น และดีมาก.pdf

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประเมินในรอบ 1 ปีงบ 2565 ในระดับดีเด่น และดีมาก.pdf

การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf

รายงานผลการติดตาม กำกับ ตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน.pdf

การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล.pdf

รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ ปีงบ 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565.pdf

รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อบในโรงพยาบาลควนโดน.pdf

แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 3 เดือน) .pdf

รายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจําปีงบ 2565.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565 งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายปีงบ 2565.pdf


  View : 134


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 33
 เมื่อวาน 56
 สัปดาห์นี้ 185
 สัปดาห์ก่อน 349
 เดือนนี้ 534
 เดือนก่อน 1,761
 จำนวนผู้เข้าชม 26,076
  Your IP : 18.207.157.152

Untitled Document